Totalforsvaret


Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge

Begrepet «Totalforsvaret» omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for – og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig.

Økte krav til sivil-militært samarbeid

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende, og stiller økte krav til et godt sivilmilitært samarbeid for å ivareta samfunnssikkerhet og statssikkerhet.

Trussel- og risikobildet i dag er et annet enn for få år siden. Økt migrasjonsstrøm til Europa, flere alvorlige terroraksjoner, hyppigere tilfeller av ekstremvær og flom, digitale angrep og en krevende sikkerhetspolitisk utvikling, er eksempler som preger bildet.

Ansvarsfordeling og felles ansvar

Det er en klar arbeidsdeling med solide politiske og konstitusjonelle røtter for hva som er sivilt og militært ansvar.

  • Regjeringen har det øverste ansvaret for å ivareta samfunnssikkerheten og statssikkerheten.
  • Sivile myndigheter og aktører har ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet.
  • Forsvaret har som primæroppgave å hevde Norges suverenitet og norske suverene rettigheter samt forsvare landet mot ytre angrep, det vil si ivareta statssikkerhet.

Gjensidig støtte

Sivil og militær beredskap og krisehåndtering er imidlertid gjensidig avhengig av hverandre, og et løpende samarbeid er derfor nødvendig. Sivilmilitært samarbeid er også viktig for å utnytte samfunnets samlede ressurser best mulig og dermed bidra til god samfunnsøkonomi.

Totalforsvaret vektlegger like mye Forsvarets støtte til det sivile samfunn i en krisesituasjon som samfunnets støtte til Forsvaret.