Hva gjør vi


Publikasjoner: Temamagasin og nyhetsbrev.


Konferanser og seminarer: «Totalforsvarskonferansen», «Sårbarhetskonferansen», «Verdikonferansen» og «Krisespill». I tillegg gjennomfører NTF åpne møter lokalt.


Beredskapsprisen: Årlig tildeles denne enkeltpersoner fra henholdsvis forsvarsrelatert og sivil sektor, som gjennom sin personlige innsats bidrar til å styrke landets beredskap. Beredskapsprisvinnere


Kurs: NTF tilbyr kursene «Psykisk førstehjelp», «Samfunnssikkerhet og beredskap – en innføring i totalforsvaret» og «Finn meg», som er et undervisnings- og aktivitetsprogram for å få barn ut i naturen.


Rådgivning: Gjennom sitt lokale nettverk kan NTF være en verdifull ressurs for kommuner, fylkeskommuner og fylker ved å ta del i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) samt beredskapsplaner.


Rollespill og markører: Bidra med rollespillere og markører under øvelser.


Krisebistand: Bistå ved drift av evakuerings-, pårørende- og mottakssentra ved kriser samt være behjelpelig med ulike støttefunksjoner både under øvelser og hendelser.


Foredrag: Stille med foredragsholdere innen tema relatert til totalforsvar og egenberedskap.