k

Medlemsorganisasjoner

 • Militært kvinnelig nettverk (MKN) er et formalisert kontaktnett for kvinnelig befal, kvinnelige elever ved Forsvarets befalsskoler og kvinnelig reservebefal. Nettverket har som formål å skape et nettverk som styrker Forsvaret og den enkelte ved at kvinnelig befal, befalselever og vervede skaper et sterkere samhold og utveksler erfaringer.
 • Negotia sitt medlemskap i NTF har sin opprinnelse i Kvinnelige Teletilsattes Landsforening, som ble medlem januar 1990.
  Negotia er en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS med ca 22 000 medlemmer som hovedsakelig utgjør ansatte i privat sektor.
  Medlemmene er YS og forbundets viktigste ressurser både i arbeidslivet og for totalberedskapen. Derfor jobber NTF og Negotia for mange av de samme verdiene.
  Trygge og levende samfunn og arbeidsplasser er et felles mål. Vi vil ha romslighet som legger til rette for enkeltindividers utvikling og solidaritet som ivaretar fellesskapets interesser. Det gjør oss robuste til å takle utfordringer og forme framtiden sammen. Navnet Negotia assosierer forhandlinger – det å finne løsninger.
  negotia.no

 • Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har som visjon å oppnå anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser. Verdsetting av familien som bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn. De har som hensikt å styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre. Målet er samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

 • Norges Lotteforbund (NLF) er en frivillig organisasjon for kvinner og menn over 16 år med norsk statsborgerskap. Lotter er kvinner og menn som ønsker å gjøre en innsats innen militært eller sivilt beredskapsarbeid, og er en del av totalforsvaret. Norges Lotteforbund samarbeider tett med Heimevernet (HV). NLFs formål er å arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje samt å dyktiggjøre kvinner og menn som i fredstid, ved krise og væpnet konflikt, kan arbeide i og for totalforsvaret.
 • Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel.
  Hovedoppgaven er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap.
  De forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Samtidig ivaretar de kursing, beredskap og teknologiutvikling på vegne av operatørselskapene.
  nofo.no
 • Parat forsvar   er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet YS. Forbundet som ble stiftet i 1960, er en organisasjon med bred erfaring i forsvarssektoren. De organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt. Parat forsvar har som formål å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser, samt trygghet i arbeidssituasjonen.