k

Historikk

Norsk TotalforsvarsForum (NTF) het Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) frem til 1. januar 2019.
I 1950 tok kronprinsesse Märtha initiativ til samtaler med stortingsrepresentant Claudia Olsen og statsminister Einar Gerhardsen om å etablere en beredskapsorganisasjon for kvinner. I tillegg til erfaringene fra den annen verdenskrig, var nok Koreakrigen og den spente verdenssituasjon som oppsto i kjølvannet av den en medvirkende årsak til initiativet. Ideen modnet raskt og den 9. april 1951 ble stiftelsesmøtet for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) avholdt i Stortinget.
Organisasjonens mandat var å samordne kvinners innsats for å styrke landets beredskap i et nært samarbeid med myndighetene og å stimulere kvinner til frivillig innsats. Store organisasjoner som LO, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og en rekke kvinneorganisasjoner sluttet seg til KFB.
KFBs første store arbeidsoppgave var å registrere frivillig, kvinnelig arbeidskraft til nødvendige oppgaver i tilfelle ulykker, naturkatastrofer eller krig. Det ble dannet registreringskomiteer i kommunene som registrerte frivillige til helsevesenet, jordbruket, industrien, Sivilforsvaret og Forsvaret. I 1956 startet arbeidet med å etablere fylkeskomiteer, noe som gjorde KFB til en landsomfattende organisasjon. Etter hvert ble nettverket bygget ut til også å omfatte den enkelte kommuner. Da registreringsarbeidet opphørte i begynnelsen av 1980-tallet intensiverte KFB sin opplysningsvirksomhet og ble en viktig samfunnsaktør for å fremme god beredskap. Ved bruk av ulike virkemidler har organisasjonen gjennom årenes løp arbeidet for å spre forståelse og kunnskap om den sivile beredskap og det militære forsvar, som i sum kan betegnes som landets totalforsvar.
Det kan nevnes at det under den store nordiske kvinnekonferansen ”Nordisk Forum” i Oslo i 1988 vakte både oppmerksomhet og motstand at totalforsvaret ble satt på dagsorden og at kvinner i militær uniform viste seg på en slik konferanse.
Helt fra starten av har NTF hatt et nært og godt samarbeid med både de sivile og militære myndigheter. Også den norske kongefamilie har støttet opp om de verdier NTF står for. Kronprinsesse Märtha var organisasjonens første president. Senere har prinsesse Astrid fru Ferner vært organisasjonens høye beskytter helt siden 1959. H.M. Dronning Sonja er ærespresident i Norsk TotalforsvarsForum.