k

Om oss

NTF (tidl. KFB) er et landsdekkende, forsvarsrelatert samarbeids og interesseorgan for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. NTF har som formål å styrke landets beredskap ved bl.a. å: * Spre opplysning om Norges totalforsvar og beredskap * Arbeide for å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i fred eller krig * Være pådriver overfor myndighetene i beredskapsspørsmål

NTF er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept som består av gjensidig støtte, samarbeid og optimal ressursbruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn om både forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold

NTF mener det er viktig at vårt forsvar speiler det samfunnet som skal forsvares, og er derfor opptatt av å høyne kvinneandelen på alle nivåer i Forsvaret.

NTF skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon. Dette skal søkes oppnådd gjennom å: * Øke bevisstheten om samfunnssikkerhet og beredskap blant medlemmene * Medvirke i samfunnsdebatten * Formidle informasjon om totalforsvaret * Delta på øvelser og når en krise rammer NTF arrangerer årlig en rekke konferanser og seminarer, bl.a. ”Krisespill”, “Totalforsvarskonferansen”, “Sårbarhetskonferansen” – samt “Verdikonferansen”. I tillegg inviteres det til åpne møter i lokal regi. NTF tilbyr også kurs: ”Psykisk førstehjelp” og ”Finn meg”.

I tidsskriftet ”Trygge samfunn”, Trygge Samfunn digital, på hjemmesiden og på Facebook gis informasjon fra organisasjonens arbeidsområder og forhold rundt sikkerhet og beredskap. NTF benyttes som høringsinstans for myndighetene, og deltar aktivt i øvelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

NTF medvirker i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatt.


NTFs personvernerklæring per juni 2019